ทำระบบปิดเพิ่มจำนวนปลิงขาว

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนทุน 2 ล้านบาท ให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง ทำโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาว เพื่อเพิ่มปริมาณประชากรปลิงในฝั่งอันดามัน รองรับกำลังซื้อจากต่างประเทศ


นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ                  (องค์การมหาชน) (NIA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณปลิงขาวในพื้นที่จังหวัด สตูล พังงา ระนอง และตรัง มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในสภาวะวิกฤติ ส่งผลต่อชาวประมงในพื้นที่ ซึ่งพบว่าปริมาณที่จับได้ลดลงประมาณ 90% เมื่อเทียบกับในอดีต 

     สาเหตุหลักที่ทำให้ปลิงขาวลดลง เกิดจากการเก็บปลิงขาวมาจำหน่ายแบบไม่ควบคุม โดยเฉพาะในกลุ่มต่างประเทศที่มีความต้องการปลิงขาวเป็นจำนวนมาก เช่น จีน เกาหลี ฮ่องกง และไต้หวัน โดยประมาณการตั้งแต่ปี 2560 ตลาดในประเทศและต่างประเทศ จะรับซื้อ 100,000 ตัน/ปี ซึ่งราคาในการซื้อขายปลิงขาวในปัจจุบัน 1 กิโลกรัมจะมีราคาที่ 2,500 บาท

     ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ปลิงขาวได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ เนื่องมาจากโปรตีนในเนื้อปลิงทะเลมีสารมิวโคโปรตีนที่มี Chondroitin sulfuric acid เป็นองค์ประกอบสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ กระดูกอ่อน เอ็น และของเหลวที่หล่อลื่นตามข้อต่างๆ และยังมีความเชื่อที่ว่าสามารถรักษาโรคบางชนิดและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในแพทย์แผนจีน ซึ่งยังพบสาเหตุสำคัญอีกว่า ชาวประมงส่วนใหญ่ไม่มีการอนุรักษ์ปลิงขาวและไม่มีวิธีที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ จึงทำให้ปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว

     ดังนั้น เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว ล่าสุด NIA จึงได้อนุมัติโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ด้วยทุนสนับสนุนจำนวน 1,135,000 บาท ร่วมกับเงินลงทุนจากบริษัท จำนวน 945,000 บาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ให้กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง


     สำหรับนวัตกรรมระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ใช้การจำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลิงขาว โดยกำหนดปัจจัยเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์ คือ ความเค็มของน้ำ อุณหภูมิ แสง อาหารและวัฏจักรของดวงจันทร์ ซึ่งส่งผลต่ออัตราการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ และระบบเพาะเลี้ยงในฟาร์มบนบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวให้มีโอกาสเจริญเติบโตประมาณ 50% ของอัตราการเกิด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรารอด 0.01%-0.05% ในแหล่งน้ำทะเลธรรมชาติ และใช้ระบบ Microscreen system, biological filter, DO2 degassing and protein skimmer มาช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในระบบเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบก

     การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มปริมาณปลิงขาวในทะเล พร้อมช่วยยกระดับการประมงพื้นบ้านในพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งช่วยให้เกิดการจ้างงานที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย


     ขณะที่นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์ และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร เพื่อขอรับพิจารณาทุนจาก NIA โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ฟื้นคืนทรัพยากรปลิงขาว โดยคืนปลิงขาวลงสู่ทะเลชุมชน และ 2) ผลิตลูกปลิงขาววัยอ่อนจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนและภาคธุรกิจเพื่อการค้าและการส่งออก ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาขอรับทุนอุดหนุนจาก NIA โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 2 ล้านบาท

     ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่าหากโครงการนวัตกรรมระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะสามารถสร้างรายได้ในภาคการประมง และส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในภาพรวมดีขึ้น 

ก.ค. 62


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
ราคาน้ำมัน

ผู้ชม
วันนี้ 64
เมื่อวาน 275
ทั้งหมด 71,697
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 69
เมื่อวาน 285
ทั้งหมด 92,095
 
เว็บสำเร็จรูป
×