สุพรรณปลูกข้าวทันสมัยไร้สาร

     รมช.เกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี ดูพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 136 ไร่ ได้ผลผลิต 500 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมให้นโยบายนำร่องก่อนที่ อ.ศรีประจันต์ ตำบลละ 500 ไร่ และได้ไปดูแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว ติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยในการเพาะปลูก    นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ บ้านวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จากนั้นไปยังโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี ต.สระแก้ว อ.เมือง เพื่อพบปะเกษตรกร

     รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณบุรีเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ที่มีความตั้งใจผลิตข้าวคุณภาพด้วยกระบวนการทำนาอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 14 รายที่ขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand โดยทำการผลิตข้าวในรูปแบบกลุ่ม มีพื้นที่เพาะปลูก 136 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 90,700 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวอินทรีย์ที่สมาชิกผลิตได้นำไปสีเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นข้าวอินทรีย์แก่ผู้บริโภค และร้านค้าที่รับไปจำหน่าย

     ทั้งนี้ กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มอื่นๆ โดยมีแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองขอบข่ายแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ปี 2561 จากกรมการข้าว ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกร สามารถผลิตข้าวคุณภาพได้ คือ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีในจำนวนมาก

     ดังนั้นจึงได้มอบนโยบายให้มีการขยายพื้นที่แปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์โดยนำร่องใน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตำบลละ 500 ไร่ โดยกรมการข้าวจัดหาเมล็ดพันธุ์และประกันรับซื้อคืนในราคาตันละ 20,000 บาท พร้อมสนับสนุนเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรระบบโซลาเซลล์ โดย 1 บ่อ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 500 ไร่ นอกจากนี้มอบหมายให้นายอำเภอศรีประจันต์ จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรทุกตำบล พร้อมทั้งมีวิทยากรให้ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี ทั้งยังช่วยเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพิ่มปริมาณให้ได้ 200,000 - 300,000 ตัน/ปี ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร


     จากนั้นได้เดินทางไปยังแปลงใหญ่ข้าวสวนแตง ของนายพิชิต เกียรติสมพร เพื่อเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว ของกรมการข้าว โดยประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 83 ราย ดำเนินการปลูกข้าว 3 พันธุ์ ได้แก่ กข41 กข43 และปทุมธานี 1 มีพื้นที่ 970 ไร่ โดยแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ได้ดำเนินการเมื่อปี 2562 มีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสภาพต้นข้าว กล้องดักจับแมลง ท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะ ซึ่งเกษตรสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากโทรศัพท์มือถือ การบริหารจัดการ การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์โดยใช้โดรน พบว่า สามารถลดแรงงานในการดำเนินงาน ลดปริมาณน้ำในการฉีดพ่นสาร และลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลง เนื่องจากมีเซนเซอร์ในการตรวจจับแมลง และมีการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ในอนาคตจะขยายผลการดำเนินงานแปลงเกษตรอัจฉริยะ กับสมาชิกนาแปลงใหญ่ข้าว ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน พื้นที่ 1,800 ไร่ ต่อไป

     สำหรับโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี มีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 14 ราย ปริมาณโคนม จำนวน 1,121 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบ จำนวน 6.211 ตัน /วัน และปริมาณที่ส่งนมพาสเจอร์ไรส์(โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 34,000 ถุง/วัน โดยสหกรณ์มีแผนธุรกิจในการรวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 2,000 ตัน เดือนกันยายน 2562 สหกรณ์รวบรวมน้ำนมดิบได้ 1,649.41 ตัน เป็นเงิน 32,273,287.15 บาท นำไปแปรรูป 884.03 ตัน เป็นเงิน 15,807,363.96 บาท


  พ.ย. 62


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
ราคาน้ำมัน

ผู้ชม
วันนี้ 80
เมื่อวาน 275
ทั้งหมด 71,713
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 87
เมื่อวาน 285
ทั้งหมด 92,113
 
เว็บสำเร็จรูป
×