SYS SMART ROOM

     

         บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ หรือ SYS ได้ร่วมทำพิธีส่งมอบห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM ให้แก่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่พัฒนามาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง SYS ตระหนักอยู่เสมอว่า การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ การนำระบบห้องเรียนอัจฉริยะมายกระดับการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม 

         ที่ผ่านมา SYS ยังได้สนับสนุนด้านการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในหลายโรงเรียน SYS ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Economy) และด้านชุมชนนิเวศ (Ecology) ตามแนวคิด 3E Concept ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งแนวคิดทั้งสามด้านนี้ สามารถเชื่อมโยงหากันได้ในทุกมิติ เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

 
เว็บสำเร็จรูป
×