ข่าวภูมิภาค
กาแฟชาวไทยภูเขา
                      นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) และ นางสาวนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (กาแฟชาวไทยภูเขา) ได้ลงนามบันทึกค...
U2T ปั้นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นทุกตำบล
           เลขานุการ กระทรวง อว. เปิดงาน “U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น หน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) แต่ยังพบปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากแต่ละท้องถิ่นซึ่งไม่เหมือนกัน โดยการจั...
อว. พา U2T for BCG ให้ทั้งประเทศรู้จัก
         กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขึ้นอีสานที่ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ติดตามการดำเนินโครงการ U2T for BCG เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากชุมชนไปสู่ระดับประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ทำงานในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเอง รวมทั้งใช้การตลาดแบบออนไลน์-ออฟไลน์ และจัดทำฐ...
โคกหนองนา ทำแบบคนจน
           นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนำตัวแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนงา...
เมกาโฮมทุ่ม 453 ล.ปักหมุดที่ใต้
          เมกา โฮม เปิดสาขาที่ 17 จ.สุราษฎร์ฯ รองรับกำลังซื้อกลุ่มโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังฟื้นตัว โดยสโตร์ใหม่แห่งนี้ครอบคลุมการบริโภคไปถึง 4 จังหวัดทางภาคใต้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย         ...
ใช้หลักการวิทย์ยกระดับการเกษตร
            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน” ภายใต้การดำเนิน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้ว...
ใช้ชีวิตพอเพียง ณ โคกหนองนา ขุนหาญ
       นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ณ อำเภอขุนหาญ โดยมีพัฒนาการอำเภอขุนหาญ พัฒนากรและเจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จำนวน 2 แปลง...
งาน งบ ระบบ คน แก้ความจน
      นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและมอบภารกิจสำคัญของกรมฯ และรับฟังปัญหาอุปสรรคของแต่ละจังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1 จุดที่ 4 ภาคเหนือ โดยมีผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 17 จ...
โคกหนองนาที่สุราษฎร์ฯ น่าศึกษา
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของนายวัชรินทร์ ใจชื่น ที่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
เกษตรกรมีเงิน ศก.ประเทศไปได้
รมต.ประจำสำนักนายกฯ พร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ที่อำเภอสรรพยา เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก โดยร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน เข้าไปส่งเสริมใน 4 ชุมชน กระตุ้นตัวเลขนักท่องเที่ยวให้ได้ 15,000 คนต่อปี ที่สำคัญต้องทำให้เกษตรกรมีเงิน มีกำลัง...
“แม่เหาะ” เหมาะมากที่จะเที่ยว
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บุกเบิก “ชุมชนแม่เหาะ” หมู่บ้านเล็กในหุบเขาที่ จ.แม่ฮ่องสอน ยกระดับศักยภาพชาวปกาเกอะญอ ให้สามารถสร้างอาชีพด้วยตนเอง เปิดแลนด์มาร์คใหม่ที่ยอดดอยสิงห์กับวิว 360 องศา และต่อยอดการปลูกกาแฟที่เจอข้อจำกัดให้มีมูลค่ามากขึ้น ถือเป็นเดสติเนชั่นใหม่ที่ทุกคนสามารถไปเช็คอินได้ คนทั...
“โคกหนองนา” วิถีเกษตรพอเพียง
 เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จัดอบรมทำแบบและสร้างโคกหนองนา (วิศวกรรม) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่19 - 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม โดยชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น ร่วมกับเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม และอำนวยการสอนโดย บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาห...
STC ยิ้มงานก่อสร้างมาไม่ขาดสาย
บมจ.เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ กวาดเรียบโครงการต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก และโซน EEC ที่ทยอยลงทุนกันต่อเนื่องในปีนี้ แม้หยุดล็อกดาวน์ไป 1 เดือน ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน และมีออเดอร์รอมอบลูกค้าอีกกว่า 500 ล้าน วางเป้ารายได้เพิ่มอีก 10% จากปีก่อนที่ได้อยู่ 422 ล้านบาท  นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ...
“ฮาคุโซ” ตั้ง รง.สินค้าการแพทย์ WHA 2
“ฮาคุโซ เมดิคอล เอเชีย” เลือกนิคมฯ WHA 2 สร้างโรงงานผลิตสินค้าทางการแพทย์ อาทิ สินค้าประเภทป้องกันการติดเชื้อ พลาสเตอร์ ชุดทำแผลพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ เริ่มเฟสแรก 3 ไร่ พร้อมเปิดดำเนินการผลิตปี 2564 เบื้องต้นจำหน่ายในประเทศไทยก่อน จากนั้นจะขยายสู่ตลาดต่างประเทศเป็นลำดับต่อไป บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเต...
เว็บสำเร็จรูป
×