U2T ปั้นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นทุกตำบล

           เลขานุการ กระทรวง อว. เปิดงาน “U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น หน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) แต่ยังพบปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากแต่ละท้องถิ่นซึ่งไม่เหมือนกัน โดยการจัดเสวนานี้จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และในปีนี้จะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในภาคการผลิต เพื่อสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตำบลเกิดขึ้น            ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะลงพื้นที่ภาคตะวันออก ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี และเปิดงาน “U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” กิจกรรมภาคต่อโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ต่อด้วย หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และปิดท้ายที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกที่ อว.ลงพื้นที่จัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค ขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการต่างๆ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ จนกระทั่งปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ข้อดี ข้อเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการและชุมชมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต 

  

           ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า ภายหลังจากที่เริ่มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator มีการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา มีงานทําและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 

           การถอดบทเรียนครั้งนี้ทำให้ได้เห็นทั้งมุมมองที่ประสบความสำเร็จ และด้านที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นถิ่นก็ไม่เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นการได้จัดเสวนา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม สําหรับปีงบประมาณ 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการด้าน BCG เพื่อให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ต่อไป

          “หวังว่าการร่วมกันถอดบทเรียนภาพรวมผลการดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศครั้งนี้ จะเป็นการนําปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดําเนินงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันของเครือข่าย อว. เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ สังคม พร้อมขจัดปัญหาความยากจนในทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตําบล และทําให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและการส่งออก และแน่นอนว่าโครงการนี้จะยังอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป” ดร.ดนุช กล่าวปิดท้าย

  

           สำหรับงานเสวนาหัวข้อ “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” มีตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ รวมถึงหน่วยงานที่ อว. ได้ผสานความร่วมมือ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ได้มาร่วมกันพูดถึงปัญหาที่พบบ่อยรวมถึงวิธีการแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม และในงาน U2T for BCG มีสินค้ามาจัดแสดงมากมาย อาทิ สมุนไพร ผ้ามัดย้อม เครื่องจักสาน ตัวอย่างที่สินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
เว็บสำเร็จรูป
×