ใส่ใจผู้ป่วย-คนด้อยโอกาส         BJC Glass โดย บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI) ส่งมอบเตียงกระดาษและเซ็ตที่นอน ให้กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ และโรงเรียน ภายใต้โครงการ Protocol แนวปฏิบัติ Bubble and Seal (Covid-19) สำหรับนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ฯ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 
เว็บสำเร็จรูป
×