งาน งบ ระบบ คน แก้ความจน

      นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและมอบภารกิจสำคัญของกรมฯ และรับฟังปัญหาอุปสรรคของแต่ละจังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1 จุดที่ 4 ภาคเหนือ โดยมีผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง       ในเรื่องนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในปี 2565 กรมฯ จะมุ่งเน้น งาน งบ ระบบ คน โดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดความยากจนและสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี2565 โดยมีภารกิจสำคัญ ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำฐานข้อมูล TPMAP ไปจัดทำแผนครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า 2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการส่งเสริมช่องทางการตลาด 4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5. การติดตามเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 6. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และ 8. การพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน 

          

      ในการนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการทำงานตามตัวชี้วัดภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทำให้งานประสบความสำเร็จ จึงขอฝากพัฒนาการจังหวัดทุกท่านทำงาน เสมือนเราต้องนั่งนับเมล็ดข้าว ลงรายละเอียดทีละเมล็ด เพื่อสร้างความเข้าใจของเนื้องานให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
เว็บสำเร็จรูป
×