“น้ำ” ทรัพยากรที่ควรตระหนัก

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญในการนำทรัพยากรมาฟื้นฟูให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า 30 คน มาให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องด้านเกษตร และจัดการน้ำเสีย            กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life” ขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก 

         พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอบคุณและขอชื่นชมคุณหญิงกัลยา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดหลักสูตร “ชลกร” ในวิทยาลัยอาชีวะเกษตรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงการจัดสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อจะสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นสากล ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยและประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนา 

         “วันนี้สิ่งที่อยากจะย้ำตรงนี้คือ หลักสูตรชลกรนี้มีแล้ว เปิดสอนในระดับปวส. ให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี และตอนนี้กำลังรับรุ่นที่ 2 อยู่ และขอให้มีการติดตามนักศึกษาเหล่านั้นเมื่อจบไปแล้วจะไปเรียนต่ออะไรที่ไหนอย่างไร ไปทำงานอย่างไร เพื่อเก็บข้อมูลและหาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น” นายกรัฐมนตรี กล่าว 

         ทั้งนี้ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างที่สุด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาเป็นเข็มทิศในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างยั่งยืน บูรณาการองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานและทุกองค์กร เชื่อมโยงผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ รวมถึงพันธมิตรจากต่างประเทศ 

         นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า วันนี้ทุกคนอยู่บนโลกใบเดียวกัน สร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อคนทั้งโลกได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือ ความเข้าใจ และขอบคุณคณะทำงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกครั้งที่มาร่วมจัดงานสัมมนา ถือเป็นคุณูปการกับทุกฝ่าย และขอให้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ระหว่างกันไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดกับประเทศไทยและประเทศของท่าน         ด้านดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานสัมมนาฯ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำที่ ฯพณฯ ได้ขับเคลื่อนมาตลอด ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) จนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ประเทศไทยได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในเวทีโลกในการจัดงานครั้งนี้ 

       สำหรับการเรียนหลักสูตร “ชลกร” นั้นจะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำมาปรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ทันสมัย ต่อจากนี้ไปการเรียนเกษตรจะเป็นเกษตรสมัยใหม่ ทำให้นักเรียนจบออกมาด้วยความรู้ที่ทันสมัย และเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อมีน้ำแล้วทุกอย่างก็จะตามมา ช่วยให้พึ่งพิงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อมีรายได้แล้วผลที่สืบเนื่องต่อมาคือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและอาจกล่าวได้ว่า เกษตรจะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุก ๆ อย่างได้ 

  

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ประจำปี 2565 ที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า 30 คนจากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และการจัดการน้ำเสีย ท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ที่ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง

 
เว็บสำเร็จรูป
×