โคกหนองนาที่สุราษฎร์ฯ น่าศึกษา

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของนายวัชรินทร์ ใจชื่น ที่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแปลง HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รูปแบบแปลงที่กำหนดเองตามหลักภูมิสังคม สภาพดินและความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางลม ทิศทางแสง “จากแบบในกระดาษ วาดฝันลงพื้นดิน”


นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ตนเองมีความสนใจในเรื่องโคก หนอง นา อยู่แล้ว และเมื่อนายสมพร (ผู้ใหญ่บ้าน) ได้นำข่าวสารจากสำนักงานพัฒนาชุมชนมาบอกกล่าว ก็ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนและได้เข้าอบรมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจมากขึ้น ได้ออกแบบตามบริบทของพื้นที่ตนเองร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินจนมีความพอใจและได้โค่นปาล์มน้ำมัน ดำเนินการขุดสระน้ำ หลุมขนมครก คลองไส้ไก่ และปรับพื้นที่ตามแบบจนแล้วเสร็จ ดังนั้นตนจึงมีความตั้งใจมากที่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้แบ่งปันให้กับผู้สนใจในพื้นที่ มีความมั่นใจพร้อมทั้งเชิญชวนได้ติดตามผลความสำเร็จในเร็วๆ นี้

เจ้าของแปลง HLM พร้อมด้วยนายสมพร ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวสุธาสินี ญาโน นางกณิต คงวุฒิ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) พร้อมเพื่อนบ้านได้ร่วมปลูกพืชผัก เช่น มะเขือ คะน้าไชยา สับปะรด บริเวณพื้นที่โคก คันนา ปล่อยพันธุ์ปลาหมอ 1,000 ตัว ปลาตะเพียน 3,500ตัว ลงในคลองไส้ไก่เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน


“โคก หนอง นา พช.สุราษฎร์ธานี” ที่นี่เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ดำเนินการตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และต่อจากนี้เจ้าของแปลงจะได้ ดำเนินการปลูกพืชผัก  ต้นไม้ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตามฝัน“จากแบบในกระดาษ วาดฝันลงพื้นดิน” เมื่อเสร็จสมบูรณ์เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”ที่ดีแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
เว็บสำเร็จรูป
×