อว. พา U2T for BCG ให้ทั้งประเทศรู้จัก

         กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขึ้นอีสานที่ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ติดตามการดำเนินโครงการ U2T for BCG เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากชุมชนไปสู่ระดับประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ทำงานในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเอง รวมทั้งใช้การตลาดแบบออนไลน์-ออฟไลน์ และจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ 

        กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ 2 จังหวัดสำคัญ ใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน อว.ส่วนหน้า จัดเสวนา พร้อมรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ และมีการนำผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดมาจัดแสดงและจำหน่ายจำนวนมาก          ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. กล่าวว่า การที่ อว.ได้ขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ต่อเนื่อง 4 จังหวัดทางภาคอีสาน และวางโครงการนำร่องไปอีกหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการในระดับชุมชนได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ BCG หรือ Bio Circular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานจากประชาชนทั่วไปผู้ที่เรียนจบ ได้มีงานทำในบ้านเกิดของตนเอง 

        อีกทั้งส่งเสริมการตลาดและขายสินค้าทั้ง online/offline ผลักดันให้จำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย อว. เป็นผู้พัฒนาระบบ ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สำคัญมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนระดับตำบล เข้าสู่ระบบการจัดจำหน่ายจริง 

   

       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการเสวนาและรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ หารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง ดร.ดนุช ได้เน้นย้ำถึงความต่อเนื่องของโครงการที่ต้องการให้ความรู้กับประชาชนอย่างแท้จริง และเชื่อมั่นว่าโครงการ U2T for BCG สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนได้จนถึงระดับประเทศ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ในการนี้ นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม สป.อว. ได้ชี้แจงแนวทางในการประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค อีกด้วย 

       นอกจากนี้ “U2T Live เปิด Shop” ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ผ่านช่องทางออนไลน์  Facebook : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมีสินค้าจากกลุ่มตำบลร่วมจัดจำหน่ายสินค้า เป็นการขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ Live แนะนำสินค้า และช่องทางการสั่งซื้อด้วยตัวเอง และยังได้มอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย

 
เว็บสำเร็จรูป
×