โคกหนองนา เขาค้อ

    

         
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ/ผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพขรบูรณ์ นางอัจฉรา คะสีทอง พัฒนาการอำเภอเขาค้อ ดร.เอกพงษ์ ทรัพย์เมฆ นายกองค์การบริหารตำบลทุ่งสมอนางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอเขาค้อ นายเมธา คชาภิขาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดเพชรบูรณ์ นายธงชัย กฤตยามงคลชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ ได้ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกันในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนองนาโมเดล เช่น การทดลองปลูกข้าวไร่ในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชผักต่างๆ ตามริมบ่อน้ำในช่วงน้ำลด เลี้ยงปลาโดยวิธีให้อาหารจากฟางข้าว และมูลสัตว์ (ทำแซนด์วิชอาหารปลา) เป็นต้น


 
เว็บสำเร็จรูป
×