“CU-MEDi” รับทุกคนที่อยากเรียน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรนานาชาติ (CU-MEDi) ใช้เวลาเรียน 8 ภาคการศึกษา ในระย 3 เฟส Pre-clerkship , Clerkship และ Externship เน้นการสร้างผู้นำ ใช้นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดี


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Chulalongkorn University International Medical Program (CU-MEDi) สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ และถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ในครั้งนี้คณะทำงานของหลักสูตร จะมาแนะนำข้อมูลความคืบหน้าของการเตรียมหลักสูตรให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบ

เริ่มจาก ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ผู้อำนวยการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้กล่าวว่า ขณะนี้เนื้อหาของหลักสูตรผ่านการประเมินหลายขั้นตอนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผ่านที่ประชุมเพื่อพิจารณาโดยแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และคณะทำงาน (Core Team) กำลังดำเนินการในส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เตรียมการเรียนการสอน การเตรียมการเรื่องการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ และการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ มากมาย ได้แก่ เพจและเว็ปไซตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รายการเด็กดี รายการทรู ปลูกปัญญา ฯลฯ


ด้านอาจารย์นายแพทย์ไตร พรหมแสง ผู้ดูแลด้านการเรียนการสอน กล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตรว่า เปิดโอกาสให้นิสิตมีประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของการเรียน เพราะเชื่อว่าการปฏิบัติจริงจะเป็นการส่งเสริมทักษะที่ดีเลิศมากกว่าการเรียนเฉพาะภาคทฤษฎีเป็นหลัก

            สำหรับหลักสูตร CU-MEDi จะใช้เวลาเรียนขั้นต่ำ 8 ภาคการศึกษา มีทั้งหมด 3 เฟสคือ

Pre-clerkship - เฟสแรกใช้เวลาเรียน 3 ภาคการศึกษา เป็นการเรียนวิชาเบื้องต้นผ่านหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตเพื่อเข้าสู่เฟส clerkship ต่อไป

Clerkship เฟสต่อมาใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะปฏิบัติจริงในการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยและผู้ป่วยนอก รวมถึงฝึกทักษะการผ่าตัด

Externship - เฟสสุดท้ายใช้เวลาเรียน 3 ภาคการศึกษา โดยเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการตัดสินใจและการบริหารจัดการเพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีเลิศ

            หลักสูตรใหม่นี้มีการนำการเรียนการสอนแบบ Integrated Basic and Clinical Science เพื่อให้นิสิตแพทย์มีโอกาสดูแลผู้ป่วย เยี่ยมเยียนติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อฝึกฝนประสบการณ์การรักษา การทำหัตถการ และการวินิจฉัยโรคตามทักษะของการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์อีกด้วย ซึ่งการออกแบบและผสมผสานเนื้อหาการเรียนการสอนดังกล่าวนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


ทั้งนี้ ความโดดเด่นของหลักสูตร CU-MEDi คือ ผู้ที่จะศึกษาจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ สอบเข้าด้วยคะแนน MCAT และสัมภาษณ์ และใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 4 ปี เน้น Innovation , Leadership , Multi-Talented และหลักสูตรอินเตอร์เตรียมพร้อมสู่ความเป็น Global Doctor ได้เรียนรู้จากปัญหาผู้ป่วยผสานกับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นำไปสู่ความเป็นแพทย์

ธ.ค. 63
  
 
เว็บสำเร็จรูป
×