“โคกหนองนา” วิถีเกษตรพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จัดอบรมทำแบบและสร้างโคกหนองนา (วิศวกรรม) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่19 - 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม โดยชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น ร่วมกับเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม และอำนวยการสอนโดย บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ให้เข้าใจถึงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสร้างโคกหนองนาในพื้นที่ของตัวเองได้

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสาเหตุหลักมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดวิกฤติไปยังแหล่งผลิตอาหาร เช่น ความแห้งแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดศัตรูพืช และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก คือ วิกฤตเรื่องน้ำ ที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปี “โคก หนอง นา โมเดล” จึงเป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำโคก หนอง นา ตามหลักภูมิสังคม ให้สอดคล้องตามลักษณะภูมิประเทศเเละทางสังคมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ปรับพื้นที่ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเเละเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้งบประมาณ

ทั้งนี้ "ชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น" เเละ "เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม" ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่นำเอาหลักด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ใน "การทำเเบบเเละสร้าง โคกหนองนา ในพื้นที่ตนเอง" เป็นหลักสูตรแรกที่มีการเซ็นต์รับรองแบบโดยสามัญวิศวกรจิตอาสาของชมรม มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ทางชมรมจึงได้เปิดรับสมัครการอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  


  มิ.ย.63


 
เว็บสำเร็จรูป
×