ใช้ชีวิตพอเพียง ณ โคกหนองนา ขุนหาญ

       นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ณ อำเภอขุนหาญ โดยมีพัฒนาการอำเภอขุนหาญ พัฒนากรและเจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จำนวน 2 แปลง ดังนี้ 1. แปลง นายสุนัน สีเพ็ง ขนาด 1 ไร่ งบกู้ ม.4 ต.โพธิ์วงค์ 2. แปลง นายคำตัน วิไลย์ ขนาด 3 ไร่ งบกรม ม.2 ต.ภูฝ้าย        จากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่า มีผลการดำเนินงานที่คืบหน้าเป็นที่พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีผลผลิต เช่น ข้าว ผลไม้ พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลา กุ้ง หอย ออกจำหน่ายสร้างรายได้ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถแบ่งปันให้กับคนในชุมชนได้ 

       นายคำตัน วิไลย์ เจ้าของแปลง ได้ให้ข้อมูลว่า ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน และเมื่อเหลือจากการแบ่งปันนั้น สามารถสร้างรายได้ 1,000-2,000 บาทต่อสัปดาห์ ถือเป็นการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน นอกจากนั้น แปลงของตนยังเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนและผู้คนที่สนใจในด้านการเกษตรผสมผสาน หลักทฤษฎีใหม่ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนไปถึงการสร้างเครือข่ายในชุมชน และยังได้สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สามารถสร้างความสามัคคีในชุมชน เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตนเอง และสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย 

        “ในอนาคตจะยังคงมุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่ว่า “พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น” หรือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานที่ตนได้รับการฝึกอบรมมา ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้การสนับสนุนจนสามารถนำพาความความมั่นคงทางอาหารและความอุดมสมบูรณ์มาให้กับพี่น้องประชาชน” นายคำตัน กล่าว 

     

         นายสรสาสน์ สีเพ็ง กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจเพื่อมีส่วนในการสืบสานสิ่งที่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้มอบไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทย ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม นอกจากช่วยลดรายจ่ายแล้ว ยังมีโอกาสแบ่งปันอาหารไปยังครัวเรือนข้างเคียง ถ้ามีเหลือก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ขอให้ครัวเรือนตั้งใจขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบพร้อมทั้งขยายผลไปยังครัวเรือนในหมู่บ้าน ตลอดจนตำบลข้างเคียง 

        ผู้ตรวจราชการกรมยังได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนี้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อีกทั้งกำชับแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ด้วยความถูกต้อง  


 
เว็บสำเร็จรูป
×