ใช้หลักการวิทย์ยกระดับการเกษตร

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน” ภายใต้การดำเนิน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าจากมังคุดตกเกรดและเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งจากการแปรรูป โดยมีเกษตรกรจากอำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน เข้าร่วมการอบรมจำนวน 118 ราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร               การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน มีส่วนประกอบสำหรับเตรียมน้ำหมัก ได้แก่ เปลือกมังคุดสด 30 กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) 400 มิลลิลิตร น้ำตาลทราย 3 กิโลกรัม และน้ำสะอาด 60 ลิตร โดยจะใช้เวลาหมักนาน 3 เดือน สามารถนำไปใช้ได้ 

            สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในแปลงทุเรียน มีวิธีการดังนี้ 1) ขูดแผลต้นทุเรียนที่เป็นโรค 2) ทาน้ำหมักจากเปลือกมังคุดที่ผสมสารเสริมประสิทธิภาพให้ทั่วแผลที่ถูกถากเปลือก 3) ทาน้ำหมักจากเปลือกมังคุด ซ้ำ 4-5 ครั้งๆ ห่างกันครั้งละ  3-4 วัน หรือจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 4) ขูดแผลเพียงเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบโรค หากพบเนื้อไม้ฉ่ำน้ำหรือเนื้อไม้เป็นสีชมพู ให้ทาน้ำหมักเปลือกมังคุดจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไป 


 
            ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดในฤดูกาลผลิตถัดไป เพื่อจำหน่ายหรือนำมาใช้ในชุมชน และสามารถนำน้ำหมักที่ผลิตได้ไปใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆ โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการปลูกทุเรียนในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชของสมาชิกในชุมชนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 
เว็บสำเร็จรูป
×