19 ชุมชนน่าเที่ยวมี CBT Thailand รับรอง

อพท. มุ่งผลักดันชุมชนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการเรียนรู้ในหลายด้าน โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการมอบตราสัญลักษณ์ CBT Thailand ให้แก่ 19 ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า อพท.มีเป้าหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน ที่เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) โดยในปีนี้มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรองจากคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตามพันธกิจในระยะ 4 ปี (2562-2565) ในการสร้างแบรนด์ CBT Thailand อย่างเป็นรูปธรรม 

สำหรับ 19 ชุมชน ที่ได้รับ CBT Thailand ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้สอดรับกับแนวทางการทำการตลาดที่เหมาะสมที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน โดยสามารถเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวและสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  

“การได้รับมาตรฐานในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในการนำแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้และสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ผู้อำนวยการ อพท.กล่าว 

19 ชุมชน ที่ได้รับมาตรฐาน CBT Thailand ในปีนี้ ประกอบด้วย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนคาทอลิกริมน้ำจันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วิสาหกิจชุมชนเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชุมชนท่องเที่ยว แหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชมรมคนรักษ์ป่าบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านทะเลน้อ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยชุมชนนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบ้านถ้ำผึ้ง อำเภอต้นยวนพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อเมืองมาง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  มาตรฐาน CBT Thailand ถือเป็นตราสัญลักษณ์ที่สำคัญที่มีเกณฑ์วัดและประเมินผลอย่างเข้มข้น โดยให้ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบและต้องผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพราะมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นเครื่องการันตีให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความไว้วางใจในมาตรฐานการท่องเที่ยวจากการเข้ามาสัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบที่แปลกใหม่
  ก.ค.63

  
 
เว็บสำเร็จรูป
×